Mijn Marinetijd 04

  


  


  


Marine OpleidingsKamp (MOK) Hilversum

Wapenschild MOK-Hilversum


Van februari tot september 1963 geplaatst bij het Marine-OpleidingsKamp Hilversum voor het volgen van de opleiding tot korporaal en het volgen van de kader(NBCD)school.


De opleiding tot korporaal bestond o.a. uit het leren van twee vormen van voorraadbeheer, te weten het oude systeem dat Detailbeheer werd genoemd dat per dienstvak werd gevoerd en nog bij de meeste eenheden (vooral aan boord van schepen) van de marine werd gehanteerd en de nieuwe vorm, genaamd Centraal beheer. Dit nieuwe beheer kwam alleen nog maar aan boord van grote eenheden (zoals grote kazernes, kruisers en vliegdekschip) voor. Deze vorm van beheer hield in dat alle goederen aan boord van een eenheid centraal werden beheerd door het bureau bevoorrading met de daar geplaatste magazijnbeheerders.


De kaderopleiding was in tweeën gesplitst. Een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het practisch gedeelte hield in dat je als vice baksmeester gedurende een aantal weken aan een baksmeester was toegevoegd. Al die tijd droeg je een bandje om je linkerarm waarop de letters DDK (DienstDoend Korporaal) stonden afgedrukt.


Tijdens de praktijkperiode werd ik toegevoegd aan een bak zeemiliciens (dienstplichtigen). Mijn baksmeester was, als ik me nog kan herinneren, kwartiermeester Bouman. Een man waar ik veel van geleerd heb. Voor het merendeel waren de jongens in die bak ouder dan mij omdat het miliciens waren. Dus ik hield me in het begin wel een beetje gedeisd. Maar uiteindelijk konden we goed met elkaar opschieten en werd er goed naar mij geluisterd. Alleen al vanwege het feit dat ik gewoon normaal met ze omging en niet de militair uit ging hangen. Ik heb daar een erg leerzame tijd gehad.


Tijdens deze periode heb ik ook als deel van de hele opleiding de Kader-NBCD opleiding (Nuclear, Biological, Chemical, Damage (averij). gehad in Den Helder bij de marinekazerne Erfprins.

Beeldmateriaal en aanvullende informatie

(De meeste afbeeldingen kunnen worden vergroot door erop te klikken.)

Uitleg van het wapen van het MOKH

Even een kleine uitleg met betrekking tot de organisatiestructuur bij de Koninklijke Marine aan boord van een schip of kazerne.


Behalve in wachtdivisies wordt het personeel ingedeeld in divisies uit oogpunt van personeelszorg. Deze indeling in "personeels"-divisie staat doorgaans los van de indeling in "wachtdivisies". Aan het hoofd van een "personeels"-divisie staat een divisiechef, tot wie het personeel van de divisie zich kan wenden voor het behartigen van zijn belangen. Als divisiechef treedt op het hoofd van de tak van dienst, aan wie het personeel voor zijn werkzaamheden is toegevoegd. Een divisiechef behandelt ook de rapporten van het tot zijn divisie behorende personeel bij de commandant. De grote divisies kunnen zijn onderverdeeld in groepen met aan het hoofd een groepschef. Een groepschef vervult echter geen zelfstandige taak. De eerste officier (direct geplaatst onder de commandant van de eenheid) verdeelt de korporaals en manschappen over een aantal bakken van zo mogelijk niet meer dan 25 man. Daarbij wordt elke bak zoveel mogelijk samengesteld uit personeel waarvan de gevechtswachtposten in elkanders nabijheid zijn gelegen. Aan het hoofd van elke bak staat een baksmeester (een korporaal of kwartiermeester, de laagste onderofficier), aan wie is toegevoegd een vice-baksmeester. De baksmeester heeft ten aanzien van zijn baksvolk een opvoedende taak. Hij houdt als zodanig toezicht op de zindelijkheid, zowel wat het uiterlijk voorkomen, als wat de lijfgoederen (je plunjeuitrusting) betreft.

Getuigschrift Voortgezette VakOpleiding (VVO), 5 april 1963

Dit is het getuigschrift voor een met gunstig gevolg doorlopen Voortgezette VakOpleiding (VVO) tot korporaal magazijnbeheerder in het voorjaar 1963.NBCD houdt in:

Alle maatregelen, en de organisatie, nodig voor het bestrijden van calamiteiten op NBCD-gebied. Vroeger ook wel ABCD geheten (Atomic ipv Nuclear). NBC vereist specifieke middelen en is eigenlijk alleen in oorlogstijden aan de orde, de D (Damage control) kan natuurlijk te allen tijde als er niet zo goed opgelet wordt op de brug.

© 2000 PCL