Even voorstellen/Introduction

Ik wil me graag even voorstellen. Peter Claesen is mijn naam, ben 77 jaar en getrouwd met Agnes. Samen hebben we een zoon, Fabian.


I would like to introduce myself. My name is Peter Claesen, I am 77 years old and married to Agnes and we have a son, Fabian.


Sinds juli 1996 werk ik niet meer en houd me nu lekker bezig met verschillende hobby's. Dat zijn o.a. fotograferen, modelbouw, tuinieren en sinds een aantal jaren ben ik begonnen met tekenen en kunstschilderen. Als kind/puber kon ik redelijk tekenen, tenminste dat werd mij altijd verteld.


Since July 1996 I am retired and keep me nice and busy with various hobbies. Which include photography, modeling, gardening and for several years I started drawing and painting. As a child / adolescent, I could reasonably draw, at least that was always told.


Op mijn zestiende wilde ik wat van de wereld gaan zien en meldde me als beroeps bij de Koninklijke marine. Daar heb ik zo'n zevenendertig jaar gediend tot juli 1996, toen ging ik met functioneel leeftijdsontslag (FLO). Al die tijd heb ik nooit meer iets aan tekenen gedaan. Het kunstschilderen heeft mij altijd al geïntrigeerd en ik wilde me daar toch eens aan gaan wagen. 


At sixteen I wanted to see somthing of the world and reported me as a professional in the Royal Navy. I have served in the Royal Navy for about thirty-seven years until July 1996, when I went to superannuation. All this time I never did anything to draw. The art painting has always intrigued me and wanted me to go and venture there. 


Bij toeval kwam ik via Agnes ( die overigens als hobby het zelf maken van sier- en wenskaarten heeft, zie hiervoor haar eigen deel van deze website "Allerhande kaarten van Agnes" ) aan het adres van een kunstschilderes die les geeft aan huis. Bij haar wilde Agnes zelf tekenlessen gaan nemen. Ik ben toen bij haar schilderles gaan nemen. Na een jaar les gehad te hebben hield ik het voor gezien omdat ik  de indruk kreeg dat ik er meer voor háár gezelligheid zat dan om zelf wat te leren. 


By chance I came through Agnes (who has a hobby making your own greeting cards and ornamental cards, see for this her own section of the website "All kinds of maps of Agnes") to the address of a painter who teaches at home. Agnes wanted to take drawing lessons from her. I then started taking painting lessons from her. After a year teaching had to do, I gave it up because I got the impression that I was more her at socializing than what to learn. 


Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat ze geweldig mooi kan schilderen, tekenen en aquarelleren. Maar het is een dame op leeftijd die juist vanwege haar hoge leeftijd ook van gezelligheid houdt. Maar daar leer ik niets mee. Vanaf die tijd leer ik het me zelf maar aan vanuit de boeken die er gelukkig genoeg zijn. Ik stel het daarom ook zeer op prijs als ik opbouwende kritiek  krijg van de kijker zodat ik mijn toekomstige schilderstukken kan verbeteren. Die kritiek kunt u kwijt door het contactformulier rechts in te vullen.

 
 
 
 


In fairness I must say that they can paint pretty amazing, drawing and watercolors. But it is an elderly lady who just loves socializing because of her age. But I learn nothing. From that time I learn it myself from the books. I suggest therefore very pleased if I get from the viewer constructive criticism so that I can improve my future paintings. This criticism can be parked by completing the contact form to the right.


Naast deze hobby's ben ik sinds voorjaar 1997 ook nog vrijwilliger bij de Stichting Forteiland Pampus. Dat houdt in dat ik in het seizoen op het forteiland regelmatig bezoekers rondleid. Daarnaast leid ik ook aspirant gidsen op en houd ik me bezig met de historie van dit indrukwekkende bouwwerk en als zodanig ontwerp en verzorg ik ook de informatieborden op Pampus. Twee termijnen van 3 jaar ben ik ook nog voorzitter van de Vrijwilligersraad van de Stichting Forteiland Pampus geweest tot  het voorjaar van 2020. En, u gelooft het misschien niet, ondanks al die bezigheden heb ik toch nog vrije tijd over om samen met Agnes ook nog andere leuke dingen te doen.


Besides these hobbies I am also a volunteer since spring 1997 at the Fort Island Pampus Foundation. That means that I regularly lead visitors around the season on the island fortress. I also educate prospective guides and keep me busy with the history of this impressive building and as such design I also take care of the information boards at Pampus. Since spring 2014, I am also the president of the Volunteer Board of the Stichting Fort Island Pampus until spring 2020. And, believe it or not, despite all these activities, I still have free time to work with Agnes also do other fun things.


Op dinsdag 26 april 2016 werd ik benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, zie hier voor verdere toelichting.


On Tuesday, April 26th, 2016, I was appointed Member of the Order of Orange-Nassau, see here for further details.